PM - Antibiotikabehandling i neonatalperioden
Författare: Dan Andersson, Jens Ladekjaer, Ola Andersson

Uppdaterad: 0702 JL

Blododla alltid innan du ger antibiotika
En viktig åtgärd ur resistens- och patientsäkerhetssynpunkt är att ge så korta behandlingar som möjligt. Så snart vi är trygga avseende förloppet skall vi avsluta pågående terapi och försöka undvika långa perorala behandlingar

Suspekt sepsis okänd etiologi:
< 7 dagars ålder ampicillin + tobramycin
> 7 dagars ålder ampicillin + tobramycin  eller
ampicillin + claforan
Meningit okänd etiologi:
  cefotaxim + ampicillin
Andningsstörningar
RDS
 ampicillin + tobramycin
PAS
 bensyl-pc
Pneumoni utan känt agens
 ampicillin + tobramycin
Mekoniumaspiration
 ampicillin + tobramycin
NAS
 ej behandling
NAK,NVK, Silastic utan infektionsmisstanke
levnadsdygn 0 - 2 bensyl-pc
> 2 dygns ålder cloxacillin
Överväg om antibiotika behövs över huvud taget...
Dosering:
ampicillin (Doktacillin®) 50 mg/kg x 2 (50 mg/kg x 3 om > 1v ålder)
tobramycin (Nebcina®) <28v gest.ålder: 3 mg/kg x 1
>28 v gest.ålder 4 mg/kg x 1

Serumkonc kontrolleras 8 tim efter andra dosen. Därefter veckovis. Önskvärd nivå: 1,5-4 µg/ml. Vid förhöjd konc förlänges doseringsintervallet till 36 timmar. Vid för låg konc ökas dosen. Ordinerande läkare anger provtagningstid dels på det blå provtagningsbladet, dels vid rätt rad och aktuellt datum på läkemedelsjournalen.
bensyl-pc (Bensylpencillin®) 50 mg/kg x 2 (x3 om > 1v ålder)
cefotaxim (Claforan ®) 25 - 50 mg/kg x 2.
25-50 mg/kg x 3 efter 1 veckas ålder
Lämplig vid meningit. Även många koagulasnegativa stafylokocker (KNS) är känsliga.
cloxacillin(Ekvacillin®) 50 mg/kg x 2 (50 mg/kg x 3 om > 1v ålder)
ANDRAHANDSPREPARAT
Ges om barnet redan erhållit ovanstående behandling men med terapisvikt eller efter resistensbesked.
meropenem (Meronem®)

< 28 v gest.ålder 20 mg/kg x 1
> 28 v gest.ålder 20 mg/kg x 2
Täckning av gram- pos och neg bakterier samt anaerober.
Vid meningit - ge dubbel dos!
ceftazidim (Fortum®) 25 - 50 mg/kg x 2 (25 - 50 mg/kg x 3 om > 1v ålder)
Vid misstanke om pseudomonas eller enterobakterier
vancomycin (Vankocin®) Barn < 28 v gest.ålder ges 15mg/kg x 1
Barn > 28v gest ålder:
Levn.dygn 0 - 7 15 mg/kg x 2
levn.dygn > 7 15 mg/kg X 3
OBS serumkonc. före dos 2 bör vara 5 - 10 mg/L
Förstahandsmedel mot KNS
cefuroxim (Zinacef®) 50 mg/kg x 2. Användes t ex vid UVI efter andra levnadsveckan.
Användes ej vid neonatal meningit.
Bra staff aureus - medel, även bra mot enterobakterier
metronidazol (Flagyl®) 15 mg/kg/dygn. Om < 1 vecka endosförfarande. Om > 1 v delat på 2 doser.
Användes vid starkt misstänkt anaerob infektion (abcess, flegmone).
clindamycin (Dalacin®) 5 mg/kg x 3 hos underburna, övriga x 4. Är alternativ till Ekvacillin®
samt användes vid clostridieinfektioner
PERORALA PREPARAT
cefadroxil (Cefamox®) 50 mg/kg x 2, användes som förlängning av i.v. behandling.
fenoximetylpencillin (Kåvepenin®) 50 mg/kg x 2, användes som förlängning av i.v. behandling.
flucloxacillin (Heracillin®) 25 - 50 mg/kg x 2, ges vid stafylococcinfektioner.
trimetoprim+ sulfamethoxazol (Eusaprim®) 0,8 ml/kg x 3 vid pneumocystis carinii infektion.
VIRUSMEDEL
aciclovir (Geavir®, Zovirax®,) 10 mg/kg x 3 i.v. vid misstänkt eller säkerställd herpes infektion
SVAMPMEDEL
fluconazol (Diflucan®)

Förstahandsmedel
Laddningsdos: 6-12 mg/kg i.v eller p.o
Underhållsdos:
Ålder i veckor vid beh.start
Levnadsdygn
Dos i mg/kg
Dosintervall
<= 29
0 - 14
5 - 6
72 tim
> 14
5 - 6
48 tim
30 - 36
0 - 14
3 - 6
48 tim
> 14
3 - 6
24 tim
37 - 44
0 - 7
3 - 6
48 tim
> 7
3 - 6
24 tim
=> 45
> 0
3 - 6
24 tim
amfothericin B(Fungizone®) 0,5 - 1 mg/kg/d.
Ges som infusion under 2 - 6 timmar en gång dagligen.
flucytocin (Ancotil®) Kan ges peroralt i kombination med Fungizone, 25 mg/kg x 4
nystatin (Mycostatin®) 1 ml x 4 po, ges till candidainfekterade barn i vissa fall.

Detta dokument ingår i en PM-samling vid Barn- och ungdomskliniken Halland, Länssjukhuset Halmstad. De flesta PM kan läsas såväl på intranätet LINA som på www.barn.halland.net. Samtliga PM är avsedda att användas vid vår klinik, all annan användning sker på eget ansvar. Om du kommit till detta PM på Internet via en sökmotor bör du klicka på länken ovan för att se dokumentet i sitt rätta sammanhang.